1/18 Kayla & kenzie2/8 Angelina XV6/27 Ashley XV8/29 Linda & Humberto11/13 Jasmine XV